Införande av taggningssystem för Dorper och Vit Dorper i Sverige samt gårdsmönstring

Dorperns bedömningsgrunder

Dorper och Vit Dorper har ju som många känner till ett eget bedömningssystem för att ta fram bra avelsdjur. En slags mönstring anpassad för Dorperrasen. Djuren blir bedömda utifrån Helhet, Storlek, Fettansättning, Färg och Fällning. Varje del klassas var för sig utifrån en femgradig skala där 5 är bäst och 1 är sämst. Dessa fem klassningar resulterar i en ”type”. Type 4-5 = avelsdjur, type 3 slaktproduktionsdjur och type 1-2 slaktdjur (i vissa fall kan type 2=slaktprod.djur). Typen ger dig en vägledning om hur du skall kunna välja ut dina avelsdjur samt vilken bagge som passar bäst utifrån dina avelsmål på din gård.

Bakgrund

En av orsakerna till införandet är att i Svenska Dorperföreningens stadgar finns att läsa att vi i Sverige skall följa den Sydafrikanska rasstandarden (ursprungs standarden) och avla efter denna. Därför vill vi nu införa samma system för bedömning som den Sydafrikanska Dorperföreningen använder sig av. Vi vill få en slags ”garanti” på djuren vi avlar, köper och säljer. En objektiv bedömning för att säkra Dorperns rasstandard så den bibehåller sin suveränitet. Att avla på fel egenskaper vore förkastligt. Sverige är ett litet land när det gäller antalet Dorperfår, speciellt när det gäller den vita, men rasen växer och är här för att stanna. Utländska inspektörer och domare, som varit i Sverige och bedömt våra djur ger mycket beröm för vår höga kvalité. Detta är något vi måste ta tillvara på och bygga vidare på. Vi skulle i nuläget inte klara av att ha ett eget objektivt bedömningssystem, så att anamma något som faktiskt fungerar är ett steg i rätt riktning.

Vad innebär det att ett djur är taggat?

Att ett djur blir” taggat” innebär rent praktiskt att djuret efter bedömning typ 4 eller 5 får en metallbricka i örat som sätts dit med en speciell tång som bara den sydafrikanska inspektören har. På brickan finns gårdens medlemsnummer inpräglat samt ett ordningsnr. Dessa ”taggade” djur är då lämpliga som avelsdjur. Djuren blir registrerade i den Sydafrikanska Dorperföreningens stambok och en uppdaterad offentlig lista kommer att finnas att tillgå på Svenska Dorperföreningens hemsida. Minimiålder på djuren för att bli bedömda och få en” tag” är 6 månader för tackor och 10 månader för baggar. Man kan bedöma sina djur fler gånger och om man t e x tycker att något djur växt till sig med tiden, olika individer utvecklas på olika sätt så om det inte lyckas första gången, likt lite grann ”Den fula ankungen” så kanske det lyckas den andra. Taggen i örat kommer bli en slags officiell försäkran på att de är objektivt bedömda samt duger till vidare avel.

Taggning i praktiken

Rent praktiskt kommer det inledningsvis att fungera så att senast den siste november varje år ska uppfödare anmält sig om man vill ha sina djur typade och ev. taggade. Själva taggningstillfället är satt till någon gång jan/feb följande år. Svenska Dorperföreningen kommer att lägga upp ett schema för inspektören. Har en gård många djur kan det bli aktuellt med ett gårdsbesök, annars kan man behöva ta sig till något uppsamlingsställe för bedömning. Ett tillfälle per år kommer att ligga fast, men det kommer ev. anordnas fler tillfällen längre fram då typning/taggning kan ske. Info om detta kommer i sådant fall gå ut via hemsida och FB i god tid. De krav som ställs på dig som uppfödare för att få möjlighet till att få dina djur ”taggade” är: Du måste vara medlem i Svensk Dorperförening Du måste vara medlem i Sydafrikanska Dorperföreningen. (Svenska Dorperföreningen kan hjälpa till med detta) Du bör ha klippt dina djur tidigast ca 2 månader innan. (glöm inte klövarna) Kostnaden blir, förutom kostnaden för medlemsavgifter och märkning, beroende på hur många som anmäler sig. Troligtvis blir det en avgift per djur. Detta är i nuläget inte klart ännu. Efter taggning får du ett protokoll över dina taggade djur där typning står och dina djur förs in i den officiella Sydafrikanska stamboken. Ett utdrag från denna kommer även att finnas tillgänglig på Svenska Dorperföreningens hemsida. Om du står med som uppfödare på vår hemsida kommer där även att stå om du har taggade djur eller ej. Svenska Dorperföreningen kommer i sina rekommendationer om köp av avelsdjur ange att man i största möjliga mån skall fråga efter taggade djur om man vill ha bra avelsdjur.

Möjlighet till gårdsmönstring

För att du som uppfödare skall kunna få möjlighet att bedöma dina djur utanför det årliga taggnings tillfället så vill vi även införa en möjlighet till gårdsmönstring som ett komplement. I Sverige finns många duktiga personer som gått kurser i att bedöma Dorper. En del har kommit långt och andra precis börjat. På Svenska Dorperföreningens hemsida kommer det att finnas en lista på personer som gått bedömningskurser, En del av dessa som kommit lite längre kan vid tillfrågan komma till din gård och hjälpa till att bedöma dina djur. Utbildningsnivån kommer vara av stor variation, men det kommer tydligt att framgå vilken nivå de olika personerna har och om de är tillgängliga för en ev. gårdsbedömning. Det kommer även att finnas en förklaring hur utbildningssystemet är uppbyggt så man kan bilda sig en uppfattning om vem man vill använda sig av.

Ett nedladdningsbart bedömningsprotokoll på både svenska och engelska kommer finnas att tillgå. Detta skall fyllas i av bedömaren, dateras och skrivas under. Graden av utbildningsnivå skall också tydligt framgå. Protokollet bör även användas om man anlitar någon utländsk domare från exempelvis Australien. Tanken är att detta dokument ska följa med djuret vid en ev försäljning om man t e x inte har haft möjlighet att tagga sitt djur innan.

VIKTIGT ATT HÅLLA ISÄR

Det är viktigt att hålla isär begreppen ”Typning” och”Taggning”. Det finns många personer som är kvalificerade att bedöma djuren för att inte glömma alla duktiga uppfödare från Australien som hjälper oss mycket här i Sverige. MEN, det är endast utbildade ”Inspectors” från Sydafrika, som kan och får sätta en tag i örat på dina djur. Dessa inspectors åker runt i Dorpervärlden och taggar djur och är högt ansedda. De besitter stor kunskap om hur rasen skall se ut enl de sydafrikanska normerna.


Vi hoppas att införandet av detta system skall garantera livdjurshandeln i Sverige samt att hjälpa uppfödare att välja ut bra livdjur så att vi i förlängningen får en stark avelsbas att stå på.

Vill du veta mer om hur man bedömer Dorper och Vit Dorper?

Vill man grotta ner sig ytterligare rekommenderar vi att man läser ”Dorperboken”. En bibel för dorperägare. Föreningen har böcker till försäljning.


Med vänlig hälsning


Styrelsen för Svenska Dorperföreningen